KONKURS ,,PANDEMIA BEZ PANIKI”

Zapraszamy wszystkich gorąco do wzięcia udziału w konkursie literackim ,,Pandemia bez Paniki”. Nie dajmy się razem obecnej sytuacji i zróbmy coś kreatywnego! Regulamin konkursu poniżej! 🙂

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„Pandemia bez Paniki”

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie literackim: „Pandemia bez Paniki”

2. Organizatorami Konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bieniowie, ul. Zielonogórska 14, 68-200 Żary

II. Cele Konkursu:

1. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów.

III. Zasady uczestnictwa:

Prace nadesłane na Konkurs muszą być wydrukowane w trzech egzemplarzach i opatrzone godłem słownym. Powinny nawiązywać do hasła konkursu, ukazywać osobiste zmagania z obecną sytuacją. Codzienność wplecioną w nowe sytuacje; konieczność dostosowania się do ograniczeń, wpływ pandemii na relacje, postrzeganie świata, obawy i lęki związane z przyszłością, sposoby na rozproszenie smutku, niepewności, tęsknoty za bliskimi.

Teksty mogą mieć formę opowiadania, zapisków z dziennika, listu. Dodatkowo, w osobnej, zaklejonej kopercie powinno znajdować się rozwiązanie godła; imię, nazwisko, wiek, dane adresowe, e-mail, nr telefonu. Koperta powinna być podpisana tym samym godłem, co prace, z zaznaczeniem kat. wiekowej; I lub II. Ponadto, należy dołączyć również oświadczenie zarówno w przypadku Uczestników dorosłych jak i Uczestników niepełnoletnich. Oba oświadczenia znajdują się w treści regulaminu.   

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – Młodzież do lat 18

Kategoria II – Dorośli

3. Utwory konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach literackich.

4. Formą literacką pracy konkursowej jest tylko proza.

6. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową. Pod jednym godłem.

7. Format pracy nie powinien przekraczać trzech stron formatu A4.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 11 grudnia 2020 (decyduje data stempla pocztowego)

2. Utwory konkursowe należy przesłać pocztą wraz z oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika/pełnoletniego uczestnika Konkursu na adres: Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Bieniowie, ul. Zielonogórska 14, 68-200 Żary

3. Prace konkursowe można również przekazać osobiście do Biblioteki w Bieniowie pod wyżej wskazanym adresem.

5. Prace bez prawidłowo wypełnionego  i podpisanego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika/pełnoletniego uczestnika Konkursu, nie wezmą udziału w Konkursie.

V. Jury Konkursu:

1. Jury Konkursu zostanie powołane przez jego Organizatorów.

VI. Kryteria oceniania:

1. Zgodność prac z tematyką Konkursu.

2. Twórczy charakter utworu.

3. Poprawność stylistyczna i językowa.

4. Samodzielność i oryginalność pracy.

VIII. Rozstrzygnięcie Konkursu:

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 21 grudnia, 2020r.

3. O wynikach konkursu Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Biblioteki,

5. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upublicznienie przez Organizatorów.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących Konkurs, bez uiszczania honorarium autorskiego.

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin, a w szczególności ustalenia, że zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz w Internecie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

* zgłoszenie i udział w Konkursie,

* kontakt z laureatami Konkursu w celu przyznania i wręczenia im nagród,

* publikacja danych laureatów (imię i nazwisko, kat. wiekowa)

4. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

6. W kwestiach spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmują Organizatorzy Konkursu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *